Skip to content

winacties bij Eijerkamp

Lees hier de actievoorwaarden voor de winacties bij Eijerkamp!

Winacties Eijerkamp

Voorwaarden Eijerkamp Winacties

 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op winacties, hierna te noemen: ‘Actie’, die worden georganiseerd door Eijerkamp.

Deze promotionele Actie wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook/Instagram of is geassocieerd met Facebook/Instagram. U verstrekt uw gegevens aan Eijerkamp en niet aan Facebook/Instagram.  

Artikel 1 Algemeen

 1. Elk in Nederland woonachtig persoon met een minimumleeftijd van 18 jaar is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen. Voor deelname door personen jonger dan 18 jaar is toestemming van een wettelijk vertegenwoordiger vereist.
 2. Deelname aan de Actie is gratis.
 3. Per familie wonende op hetzelfde adres wordt slechts één prijs toegekend.

Artikel 2 Hoe en wanneer kan je meedoen?

 1. Deze actie loopt vooralsnog tot onbepaalde tijd, tenzij anders vermeld, wanneer winnaars bekend zijn gemaakt communiceren we dit op onze social media kanalen.
 2. Deelname aan de Actie kan bijvoorbeeld door een foto te delen op social media, een reactie te plaatsen op social media en @eijerkamp te volgen op Instagram/Facebook. De voorwaarden voor deelname kunnen per Actie verschillen.

Artikel 3 Prijzen

 1. De prijzen die worden uitgereikt zijn per Actie verschillend. Ontdek op onze social media kanalen welke prijzen er te winnen zijn.
 2. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze.

Artikel 4 Aanwijzing van de winnaars

 1. De winnaar(s) van de Actie zal (zullen) worden bepaald door Eijerkamp. Daarbij wordt o.a. gelet op originaliteit, creativiteit en inventiviteit.
 2. Met de winnaars van de Actie zal zo snel mogelijk contact worden opgenomen voor de uitreiking van de prijs, tenzij duidelijk is dat de winnaars op een andere wijze worden bekend gemaakt (bijvoorbeeld op een website).
 3. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.  

Artikel 5 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. U erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen risico is.
 2. Indien voor deelname aan deze Actie wordt gevraagd een inzending in te sturen, te uploaden, in te spreken of anderszins een bijdrage te leveren garandeert u dat deze inzending en/of bijdrage geen inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms)rechten van derden en ook anderszins niet onrechtmatig is en vrijwaart Eijerkamp voor aanspraken van derden terzake.
 3. Eijerkamp is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die verband houdt met de Actie, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot:
  -        de door haar uitgekeerde prijzen;
  -        het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen;
  -        het onrechtmatig gebruik van de systemen van Eijerkamp door een derde (bijvoorbeeld in de vorm van een cyberaanval waardoor persoonlijke gegevens vrijkomen).

 Artikel 6 Auteursrechten en medewerking

 1. Indien de deelnemers inzendingen insturen, uploaden, inspreken of anderszins een bijdrage aan de Actie dienen te leveren, worden deze inzendingen/bijdragen eigendom van Eijerkamp. Eijerkamp behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht deze inzending/bijdrage te kuisen, in te korten, te wijzigen of te verwijderen, zonder dit (vooraf) aan u te melden.
 2. U verleent hierbij aan Eijerkamp het eeuwigdurende recht om uw inzending/bijdrage, al dan niet in gewijzigde vorm, te gebruiken voor welk medium dan ook. Eijerkamp is hierbij niet verplicht om uw naam te vermelden.
 3. Als potentiële winnaar geeft u Eijerkamp hierbij toestemming om uw naam en/of beeldmateriaal waarop u bent afgebeeld als winnaar (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor uitingen die verband houden met deze Actie.
 4. De winnaar die zijn/haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van Eijerkamp heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.
 5. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Eijerkamp de software, de website of de inhoud van de Actie, geheel of gedeeltelijk, te reproduceren in welke vorm dan ook.

Artikel 7 Persoonlijke gegevens 

 1. Om mee te doen aan de Actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (zoals naam, e-mailadres etc.).
 2. Op de Actie en de verstrekte gegevens zijn de Privacyverklaring en Cookieverklaring van toepassing.
 3. Om mee te doen aan de Actie wordt u gevraagd een foto te maken. De ingezonden foto’s kunnen EXIF data bevatten (geografische locatie, datum en tijd, afhankelijk van de instellingen van de camera app op de telefoon van de eindgebruiker), welke data automatisch door Eijerkamp wordt verzameld. Wanneer u verzocht wordt foto’s van personen in te zenden, geeft u ons expliciet toestemming deze te gebruiken voor [ deelname aan de Actie ]. Indien het voor de Actie niet nodig is om foto’s van personen in te sturen, verzoeken wij u dit ook niet te doen.

Artikel 8 Rechten Eijerkamp

 1. Eijerkamp behoudt zich het recht om te allen tijde uw deelname aan de Actie te beëindigen indien u op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan u te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Eijerkamp hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 2. In geval van overmacht behoudt Eijerkamp zich het recht om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de Actie te wijzigen als omstandigheden dit vereisen.

Artikel 9 Diversen

 1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Eijerkamp aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
 2. Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 3. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de Actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.